Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Duurzaamheid Nieuws
21 maart 2017

Werken aan minder geluid, schonere lucht en bewustwording

Om te zorgen voor een zo prettig mogelijk woon-, werk- en leefklimaat werkt Papendrecht doorlopend aan vermindering van fijn stof, stikstofdioxide en
geluidhinder. Verschillende maatregelen zorgden er al voor dat de luchtkwaliteitsnormen sinds 2009 nergens in de gemeente worden overschreden. Maar de lucht en de omgeving kunnen altijd schoner en minder luidruchtig.


‘Omdat binnen de grenzen van wat realistisch en financieel mogelijk is het maximale al wordt gedaan, wil het college naast andere maatregelen vooral winst boeken via bewustwording van inwoners. De gemeente onderzoekt vervolgens ook of onder meer bezuinigingstips, tips over stoken van hout, elektrisch vervoer en uitleg over gemeentelijk beleid leiden tot bewustere bijdragen aan een schone omgeving door inwoners. Daarnaast blijft de gemeente natuurlijk zelf maatregelen uitvoeren om de luchtkwaliteit te bevorderen en het geluidsniveau te beperken.

Luchtkwaliteit bevorderen

De luchtkwaliteit wordt in Papendrecht vooral beïnvloed door wegverkeer, met name op de A15 en N3. Lokaal en regionaal zijn verschillende maatregelen genomen om uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide (NO2) te verminderen. De belangrijkste zijn uitbreiding van de waterbus, walstroom voor de binnenvaart en plaatsing van oplaadpalen voor elektrische auto’s. Uit de Voortgangsrapportage
2015 Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 blijkt dat in Papendrecht mede door deze maatregelen wordt voldaan aan de normen voor fijn stof en stikstofdioxide. Dat betekent dat de luchtkwaliteit inmiddels overal binnen de normen blijft. Maatregelen die de komende periode worden uitgevoerd zijn onder meer verdere uitbreiding van openbaar vervoer over water, bevordering van
oplaadpalen voor elektrische auto’s, een verbod op ontgassen van tankschepen,
uitbreiding van Warmtenet Drechtsteden met aansluiting van zo’n 3.000 woningen en uitbreiding van e-noses, elektronisch neuzen die foute stoffen in de lucht eenvoudiger opsporen zodat sneller kan worden ingegrepen.

Geluid beperken

In Papendrecht veroorzaken vooral wegverkeers-, industrie- en railverkeerslawaai
hinder. Nadat in 2015 de Burgemeester Keijzerweg en de Molenlaan al van stil asfalt zijn voorzien, wordt afname van wegverkeerslawaai de komende jaren verder bevorderd door aanleg van stil asfalt op andere ontsluitingswegen. Om industrielawaai te verminderen moeten op de industrieterreinen Oosteind en Aan de Noord grote ‘lawaaimakers’ zich vestigen in het centrum van deze terreinen.
De belangrijkste aandachtspunten, maatregelen en ambities zijn opgenomen in rapport ‘Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering van fijn stof en NO2 en vermindering van geluidhinder’ van 8 november 2016 en het ‘Onderzoek naar de mogelijkheden van vermindering van de concentraties fijn stof en NO2 en vermindering van geluidhinder’ van 30 november 2015. U kunt
deze rapporten vinden op https://papendrecht.raadsinformatie.nl – vervolgens
in de kalender de vergadering van 10 november 2016, agendapunt 7 en het pijltje achter het agendapunt aanklikken.

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht